سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13

طراحی و اجرای تخصصی آشپزخانه

دسته بندی :

تاریخ درج :

حجم فایل :

طراحی و اجرای تخصصی آشپزخانه
طراحی و اجرای تخصصی آشپزخانه

اهمیت آشپزخانه در خانه

آشپزخانه برای خانمها مهم ترین فضای خانه است زیرا بدون اینکه متوجه باشند 3/4 وقت خود را در آن سپری میکنند.و بدون اینکه بدانند چه چیزی باعث خستگی روحی آنها میشود! زیرا در اکثر آشپزخانه ها به طراحی آشپزخانه، رنگ کابینت ها و چیدمان فضای آشپزخانه توجه لازم نشده است.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و دور اﻓﺘﺎده در ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، اﮐﻨﻮن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮر ارزش واﻻي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را در ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ به دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽﺗﺮ و ﺑﺎزﺷﺪه اﺳﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ.

 

اهمیت طراحی آشپزخانه یا به عبارتی دکوراسیون داخلی آشپزخانه

فضای آشپزخانه تاثیر بسزایی در سلامت روان و میزان خستگی یا شادابی استفاده کنندگان دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، اﻧﺪازه ﺳﯿﻨﮏ، اﻧﺪازه ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ رﺿﺎﯾﺖ از ﺳﯿﻨﮏ، رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از رﻧﮓ ﺗﺎﯾﻞ ﮐﻒ، ﻣﻨﻈﺮه دﯾﺪ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﻟﻮﮐﺲدر اﯾﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﻮر و رﻧﮓ، وﺟﻮد ﻓﺎﺿﻼب و ﻓﺸﺎر آب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎاﻧﺪازه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، رﺿﺎﯾﺖ از ﺳﯿﻨﮏ، ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻦ، اﻧﺪازه ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از دﯾﺪ ﻧﺸﯿﻤﻦ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اوﻗﺎت در ﻣﻨﺰل ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ورواﻧﯽ خانواده ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، روﺣﯿﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﺸﺎط را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن آن ﺑﻪ اﯾﺪه آل آدﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .رﻧﮓ، ﻧﻮر، ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ  ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ  ﻧﯿﺎز دارد، ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

طراحی کابینت مدرن و کابینت کلاسیک

طراحی کابینت مدرن

در طراحی به سبک مدرن، از شلوغی و تجمل گرایی عبور کرده و با استفاده از طراحی های ساده و مینیمال از شلوغی ها و تجمل گرایی ها دور و احساس آرامش بصری را در کنار یک طرح زیبا وارد آشپزخانه خواهیم کرددر کابینت های طراحی شده به روش مدرن، درب ها ساده بدون برجستگی و ابزار و صاف می باشند. هم چنین باید توجه نمود که ترکیب رنگ و تمیزی کار اجرایی در کابینت های مدرن از اهمیت زیادی برخوردار است که می شود با طراحی حرفه ای و از همه مهمتری یک اجرای بی نقص نتیجه ای شگفت انگیز را رقم زد.

کابینت مدرن 

طراحی کابینت کلاسیک

طراحی و اجرای کابینت کلاسیک دنیای دیگری نسبت به سبک مدرن دارد. این نوع سبک طراحی و اجرا مختص افراد با سلایق خاص می باشد.اصلی ترین مشخصه کابینت های کلاسیک استفاده از طرح های برجسته روی در و یا تاج یونیت در کابینت است. این سبک با طرح های سلطنتی خود حس زیبایی خاص را القا می کند.

کابینت کلاسیک

 

انواع طرح آشپزخانه

آشپزخانه شبه جزیره ای یا آشپزخانه اوپن (آشپزخانه کانتر دار)

آشپزخانه های شبه جزیره ای در ایران به عنوان آشپزخانه اوپن شناخته می شوند و بهترین گزینه در انواع طراحی آشپزخانه برای فضاهای کوچک هستند. این کابینت ها به دلیل نوع چیدمان، برای آشپزخانه هایی با متراژ پایین مناسب اند و می توانند بر کارایی و فضاسازی عمومی آشپزخانه، کمک بسیاری کنند.

یکی از امتیازات و ویژگی های منحصر بفرد آشپزخانه شبه جزیره، این است که بدون ایجاد دیوار، فضای کافی برای نصب کابینت های بیشتر را فراهم می آورد، زیرا قسمت شبه جزیره یا همان اوپن آشپزخانه، فضای کافی برای قرار گیری کابینت ها فراهم می آورد تا فضای بیشتری را برای جایگیری لوازم آشپزخانه داشته باشد. در این مدل از انواع طراحی آشپزخانه، کانتر و پیشخوان بزرگی که در واقع همان قسمت اوپن است، برای کار کردن وجود دارد و به همین دلیل بهره وری بسیار بالاتر از انواع دیگر خواهد بود.

آشپزخانه اپن

 

آشپزخانه جزیره دار یا آشپزخانه جزیره ای

وجود جزیره در آشپزخانه، فضای دلنشین و رویایی را برای شما بوجود می آورد. وجود جزیره در دل آشپزخانه، امکان زیادی را برای فعالیت روی پیشخوان فراهم می آورد و می تواند به زیبایی و کارایی آشپزخانه شما کمک کند. وجود جزیره در آشپزخانه متاثر از متراژ آشپزخانه است به این معنی که شما تنها در آشپزخانه هایی با فضایی بزرگ می توانید جزیره قرار دهید. بنابراین برای قرار دادن کابینت جزیره باید فضای عمومی آشپزخانه شما به حدی باشد که بتوان یک جزیره را در آن قرار داد. کابینت های جزیره کاربرد های متفاوتی در آشپزخانه دارند، می توانند تنها یک کابینت چهار سویه با یک پیشخوان بزرگ باشد و یا محل قرار گیری اجاق گاز باشد.

سینک ظرفشویی، یکی دیگر از مواردی است که می توانید آن را در کابینت جزیره قرار دهید و یا حتی هیچ کدام از این گزینه ها نباشد و شما تنها یک گلدان زیبا و شیک را بر روی آن قرار دهید و از زیبایی آن لذت ببرید. کابینت های جزیره علاوه بر اینکه سطح زیادی را برای کار شما فراهم می آورند، به کارایی و جاگیری آشپزخانه و لوازم آن نیز کمک می کنند. این طرح بر روی کابینت های هایگلاس اگر اجرا شود نمای بی نظیری به خانه شما می بخشد.

آشپزخانه جزیره ای

 

آشپزخانه بدون کانتر (آشپزخانه بدون اپن)

در آشپزخانه بدون اپن یا آشپزخانه باز، مرزی میان فضای آشپزخانه و پذیرایی یا اتاق ها وجود ندارد. در واقع، در چنین آشپزخانه ای تعداد دیوارها کمتر بوده و اپن نیز وجود ندارد. مفهوم آشپزخانه باز از دهه 1990 به وجود آمده و شروع به محبوب شدن کرد. جالب است که هنوز هم این نوع آشپزخانه مورد توجه بسیاری قرار دارد. آشپزخانه‌هایی که فاقد اپن هستند، معماری و دیزاین خاصی داشته و در صورتی‌که یک سری نکات مخصوص به آشپزخانه بدون اپن را رعایت نمایید، می‌توانید یک دیزاین زیبا و متفاوت را داخل آشپزخانه خود ایجاد کنید چرا که آشپزخانه بدون اپن طراحی و دکوراسیون داخلی مخصوص به خود را داشته و اگر شما در طراحی دکوراسیون این مدل آشپزخانه‌ها نکاتی را رعایت کنید می‌توانید دکوراسیونی جذاب و متفاوت را در فضای آشپزخانه خود به وجود بیاوریددر واقع در آشپزخانه بدون اپن تقریباً تمام قسمت آشپزخانه شما از اتاق پذیرایی و یا نشیمن پیداست، پس انتخاب رنگ کابینت، مدل و طرح سرامیک‌ها، دستگیره‌ها و لوازم‌خانگی، همگی بسیار مهم هستند. همچنین لازم به ذکر است شما باید سعی کنید تا هماهنگی و ارتباط دکوراسیون آشپزخانه با فضای رو‌به‌رویش حفظ کنید و همین‌طور اگر شما به فضای ذخیره‌سازی زیادی احتیاج ندارید، همچنین پیشنهاد ما به شما این است که برای قسمت بالای کابینت‌ها، از شلف و قفسه‌های باز استفاده کنید.

آشپزخانه باز

 

قیمت طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه

یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در بخش سفارش طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه بخش قیمت ساخت کابینت است خصوصا بحث قیمت کابینت آشپزخانه که در بازار کابینت ها قیمت های بسیار متفاوتی شنیده میشود.قبل از هر چیزی توجه داشته باشید در هنگام استعلام قیمت جهت طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه خود همیشه قیمت نهایی و کل پروژه را درخواست کنید. زیرا که متاسفانه اکثر شرکت ها قیمت کابینت ها را بر اساس متراژ و نوع متریال به مصرف کننده اعلام میکنند و در انتها قیمت اکسسوری و یراق آلات کابینت، دستمزد اجرا و هزینه های حمل و ... را به فاکتور اضافه میکنند که این مورد میتواند معادلات و پیش بینی های مصرف کننده را بهم بریزد.

هنگام استعلام قیمت کابینت توجه به نکات زیر می تواند کمک بسیار زیادی را به شما بکند:

جنس کابینت درخواستی : بهتر است دقیقا مشخص شود جنس کابینت دقیقا از چه متریالی باشد. (mdf، چوب طبیعی ، روکش و ...)

انتخاب سبک کابینت زیرا در سبک کلاسیک (ممبران) هزینه های CNCبه کار اضافه میگردد.

متراژ کابینت : به دلیل یکسان بودن ارتفاع و عمق کابینت در همه جا صرفا داشتن متراژ طول کابینت ها کافی است.

هزینه حمل و نقل : حتما مطلع باشید که شرکت پیمانکار ساخت کابینت هزینه حمل را تا محل نصب چگونه محاسبه میکند.

دستمزد نصب و اجرا : این هزینه معمولا به صورت درصدی از مبلغ کل فاکتور محاسبه میگردد.

   

خدمات ما

گروه ما با تجارب موفق در طراحی و اجرای تخصصی آشپزخانه با خدمات زیر در خدمت شما خواهد بود:

- بازدید از محل و مشاوره

 

- ارائه طرح آشپزخانه متناسب با ابعاد آشپزخانه و موقعیت آشپزخانه در نقشه خانه شما و مطابق سلیقه شما

که میتواند به صورتهای زیر باشد:

طراحی آشپزخانه اپن دار (کانتر دار)

طراحی آشپزخانه بدون اپن یا آشپزخانه باز

طراحی آشپزخانه جزیره

 

- تعیین نوع کابینت آشپزخانه

که می تواند به صورتهای زیر باشد:

طراحی آشپزخانه مدرن

طراحی آشپزخانه کلاسیک

 

- تعیین جنس کابینت آشپزخانه شامل:

کابینت ملامینه

کابینت ام دی اف

کابینتِ های گلاس

کابینت ممبران        

کابینت انزو

کابینت روکش چوب

کابینت چوبی

 

- اجرای آشپزخانه

 

- نورپردازی آشپزخانه شامل:

نورپردازی کلی آشپزخانه

نورپردازی بالا و پایین کابینت های آشپزخانه

نورپردازی درون کابینتهای آشپزخانه

نورپردازی روی کانتر آشپزخانه

نورپردازی روی جزیره آشپزخانه

نورپردازی روی سینک آشپزخانه

 

برای برخورداری از آشپزخانه ای شیک، کارآ و دلخواه شما...

** با ما تماس بگیرید 09122659891 **

نظرات کاربران

عبارت امنیتی
0